Hadžiu: Slažem se sa kritikama Euleksa na rad kosovskog pravosuđa

Aljbuljena Hadžiu
Izvor: Ekonomia Online

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu u intervjuu za Reporteri rekla je da se intenzivno radi na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a govorila je i o proveri u pravosuđu, radu sudova i tužilaštava, kao i o sporazumu sa Danskom o korišćenju zatvorskih kapaciteta na Kosovu. 

Hadžiu kaže da je u novembru odobrila koncept dokumenta za proveru u pravosudnom sistemu. Prema njenim rečima, preporuka koju je izglasala vlada je konačna.

Povodom sporazuma sa Danskom o korišćenju 300 zatvorskih ćelija na Kosovu, Hadžiu je objasnila da je Danska pristala da plaća godišnju naknadu od 15 miliona evra za početni period od pet godina, sa mogućnošću produženja na još pet godina, a da je korist Kosova od tog sporazuma 210 miliona evra, od čega će znatan deo biti namenjen kapitalnim investicijama, odnosno obnovljivoj energiji.

Pitanje nasilja u porodici, uglavnom nad ženama, jeste tema koja zaokuplja pažnju i prošle i ove godine. Koliko se radi na sprečavanju nasilja u porodici?

Vlada Kosova je na početku mandata počela da radi na sprečavanju nasilja u porodici. Prvobitno je osnovana Međuresorna grupa za borbu protiv nasilja u porodici, dok će se nastaviti rad na finalizaciji Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama i Akcionog plana 2022-2026, čijom je Strategijom predviđeno oko 150 konkretnih aktivnosti protiv nasilja. Zamenica ministra Nita Šalja je nacionalni koordinator i vodi međuministarsku grupu. Dobre rezultate u prevenciji nasilja u porodici imaćemo samo zajedničkim zalaganjem svakog građanina, a posebno angažovanjem policije, tužilaštva i sudova u prikupljanju dokaza, sastavljanju i odbrani optužnica i na kraju suđenju i izricanju kazne počiniocima nasilja u porodici.

Šef Euleksa Lars-Gunar Vigemark je pre nekoliko dana kritikovao pravosuđe na Kosovu i zahtevao ozbiljnije i brže tretiranje slučajeva visokog profila. Kako to komentarišete?

Saglasna sam sa kritikama koje je uputio Euleks prema sudovima i tužiocima, jer se slučajevi visokog profila ili ciljani predmeti i dalje rešavaju, ali još uvek nismo saznali za njihov konačni rezultat. S druge strane, od stupanja na dužnost do danas, kao ministar pravde, stalno sam posvećena pomoći u borbi protiv korupcije i kriminala kroz nove zakonske inicijative ili izmene zakona. Primer je uredba o zaštiti uzbunjivača, koja je dorađena na početku mandata, a potom dobila saglasnost na vladi.

Kako ste generalno primili nalaze Izveštaja o nadgledanju pravosuđa na Kosovu, koji je pripremio Euleks?

Nalazi su veoma važni prvo za sudove i tužioce, a zatim i za Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Smatram da nalazi predstavljaju jasan pregled problema koji postoje u pravosudnom sistemu, koji problemi su identifikovani u Funkcionalnom pregledu pravosudnog sistema i očekuje se da će neki od njih biti rešeni Strategijom vladavine prava na Kosovu. Ono što je veoma važno jeste da svi akteri moraju da sarađuju u postizanju konačnih ciljeva, a to je pravda za građanina.

Pošto smo na kraju ove godine, koji su po vama problemi koji prate Ministarstvo koje vodite, a koje ćete se sledeće godine vratiti u fokus?

Ministarstvo pravde je jedno od najvećih ministarstava u Vladi Kosova, sa značajnim brojem zaposlenih, zbog odeljenja i agencija koje imamo pod upravom i koje nam odgovaraju. Trenutno smo na kraju godine i tokom čitavog perioda vladavine identifikovali smo probleme koje ćemo onda rešavati sa i preko sekretara ministarstva. Naš fokus je na ostvarivanju svakog od ciljeva koje smo sebi postavili.

Planirali ste da promenite dva osnovna zakona, o glavnom državnom tužiocu i o tužilačkom savetu. Dokle se stiglo u tom poslu?

Ministarstvo pravde je letos usvojilo Strategiju za vladavinu prava na Kosovu, koja je proistekla iz Funkcionalnog pregleda pravosudnog sistema. U okviru Funkcionalnog pregleda, predviđeno je da se izvrše izmene zakona koji se odnose na tužilački sistem. Ministarstvo pravde je sazvalo radnu grupu, koja uključuje sve relevantne aktere uključujući Tužilački savet, Glavnog državnog tužioca, Specijalno tužilaštvo, civilno društvo, strane ambasade i međunarodne organizacije. Nakon prvih predloga, zajedno sa izmenama zakona smo se obratili Venecijanskoj komisiji i od ove komisije dobili smo pozitivan odgovor koji potvrđuje nastavak rada na reformama korporativnog sistema.

Venecijanska komisija nedavno je potvrdila potrebu za reformom Tužilačkog saveta. Koji će tačno biti sledeći koraci koje ćete preduzeti?

Ministarstvo pravde će nastaviti da radi u radnoj grupi za izmene Zakona o Tužilačkom savetu Kosova i druga dva zakona. Nakon sastanka koji smo imali sa radnom grupom, dogovorili smo se da svi daju predloge o zahtevima koji proizlaze iz Mišljenja Venecijanske komisije, a koji će biti adresirani direktno u tekstu zakona. Važno je napomenuti da su svi, pa i tužilački sistem, poštovali preporuke i uputstva date u Mišljenju Venecijanske komisije. Smatram da će vrlo brzo paket zakona biti finalizovan i potom usvojen na vladi i upućen Skupštini na usvajanje.

Proces provere kadrova je još jedna tema koja utiče na instituciju koju vodite. Rečeno je da bez ustavnih promena ne može biti procesa provere. Koliko mislite da ste se pozabavili ovim pitanjem kroz koje se jača vladavina prava i šta je do sada odlučeno?

Vlada Kosova je u novembru usvojila dokument za proveru u pravosudnom sistemu, tako da je ovo utrlo put za početak rada. Preporuka koju je izglasala vlada je ona sa ustavnim promenama, a Ministarstvo pravde formiralo je radnu grupu za izradu ustavnih normi za promenu Ustava. Istovremeno, radi se na pripremi pravnog paketa koji podržava i sprovodi ustavne promene. Provera će biti veoma dobra prilika za pravosudni sistem na Kosovu da poveća poverenje javnosti u sistem, ali i da poveća nivo integriteta, odgovornosti i efikasnosti.

Kosovo i Danska potpisali su 20. decembra pismo saglasnosti prema kojem će 300 kosovskih zatvorskih ćelija biti dato na korišćenje državi Danskoj. Recite nam detaljnije šta su koristi za Kosovo i koje će biti pozitivne strane ove odluke?

Ministarstvo pravde, Vlada Kosovo ponudila je spremnost da Kraljevini Danskoj stavi na raspolaganje zatvorske kapacitete na Kosovu za 300 mesta za zatvorenike iz Danske, za šta će  Ministarstvo pravde Kraljevine Danske plaćati godišnju naknadu od 15 miliona evra za početni petogodišnji period, sa mogućnošću produženja za još pet godina. Korist Kosova od ovog sporazuma je 210 miliona evra, od čega će značajan deo biti posvećen kapitalnim investicijama, odnosno obnovljivoj energiji, takođe će steći dansko iskustvo u upravljanju zatvorima i obuci osoblja Kazneno-popravne službe.

Šta ste promenili u Ministarstvu pravde od stupanja na dužnost i šta očekujete sledeće godine?

Problemi nasleđeni od prethodnih vlada su problemi sa kojima se susrelo svako ministarstvo. Ono što smo u početku uradili je da smo skenirali situaciju, a onda smo preko internog revizora videli prekršaje koji su učinjeni ili koji mogu biti učinjeni u budućnosti, da ih sprečimo. Stalno tokom godine kada god smo utvrdili kršenje zakona obraćali smo se ili policiji ili tužilaštvu na dalju istragu. Sledeće godine imamo za cilj modernizaciju internih usluga, povećanje transparentnosti i odgovornosti.