Elektrosever dobija licencu za rad

Dalekovodi.jpg
Izvor: Kosovapress

Mapa puta za primenu energetskih sporazuma u cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru, koju su glavni pregovarači Beograda i Prištine usvojili danas u Briselu, obavezuje kosovsku Regulatornu kancelariju za energiju da Elektroseveru izda licencu za snabdevanje, a zatim predviđa niz daljih koraka.

U tekstu dogovora se kaže da će RUE obezbediti usklađenost sa uslovima utvrđenim licencom za snabdevanje u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

- U roku od sedam dana od izdavanja dozvole za snabdevanje Elektrosever dostaviti KEDS-u i KOSST-u najnovije podatke o potrošačima preko Evropske unije.

- U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever će potpisati neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o prihvatanju pravila tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o Bilansnoj obavezi sa KOSTT-om, Ugovor o priključenju sa KEDS-om i komercijalni ugovor sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje, naplata, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača) u četiri opštine sa srpskom većinom na severu, prema stavu 1 člana 5 Ugovora iz 2013. godine.

- U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih ugovora sa KOSTT-om, Elektrosever će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

- U skladu sa članom 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod posredovanjem EU, ako je potrebno) imaće pristup podstanici Valač, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

- U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon konsultacija sa Elektroseverom, dostaviti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu temeljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

- U roku od 21 dana nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

- U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može da odluči da suspenduje i/ili povuče licencu za snabdevanje koja je data Elektroseveru, uz prethodnu konsultaciju između strana, uz podršku EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje, ako to zatraži najmanje jedna od strana.

- Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze Strana da u potpunosti sprovode energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.