Odbijen zahtev Nasima Haradinaja: Nisu prekršeni ni Ustav ni Evropska konvecija

Nasim Haradinaj
Izvor: Kosovo Online

Specijalizovano veće Ustavnog suda odbacilo je sve navode iz zahteva za ocenu ustavnosti Nasima Haradinaja, osuđenog za zastrašivanje svedoka i povrede tajnosti procesa pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu, saopšteno je danas iz ovog suda.

Haradinaj je tražio ocenu ustavnosti ove presude tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka koji se protiv njega vodio pred Specijalizovanim većima povređena prava i slobode.

„Veće Ustavnog suda je deo njegovih pritužbi proglasilo nedopuštenim, a ostale odbio, zaključivši da nisu prekršeni ni Ustav Republike Kosovo ni Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda”, stoji u saopštenju.

Haradinaj je naveo u zahtevu da su mu tokom izricanja presude preširoko protumačene tri odredbe iz Krivičnog zakona Kosova tvrdeći da u tom trenutku ona nisu predstavlja krivično delo.

„Veće Ustavnog suda je konstatovalo da Haradinaj u vezi sa svoja dva navoda nije iskoristio sva raspoloživa pravna sredstva predviđena zakonom, te je tu pritužbu proglasio delimično nedopuštenom. Pored toga Haradinaj se žali da ga je Specijalizovano tužilaštvo provociralo na izvršenje krivičnih dela za koja je osuđen i da su krivična veća primenila pogrešan pravni kriterijum, usled čega je teret dokazivanja u vezi s tim njegovim navodom prebačen na njegovu stranu. Veće Ustavnog suda je zaključilo da se slučaj Haradinaja ne tiče provokacije na izvršenje krivičnog dela i da ništa ne ukazuje na moguću povredu njegovih prava, te je tu pritužbu proglasio nedopuštenom”, navedeno je između ostalog u obrazloženju.

Haradinaj je dalje naveo da je u presudi prekršeno njegovo pravo na slobodu izražavanja jer je odbijeno da se prihvati da je reč o “opštem interesu“.

„Veće Ustavnog suda je s tim u vezi konstatovalo da Haradinaj nije iskoristio sva raspoloživa pravna sredstva predviđena zakonom, te je i tu pritužbu proglasio nedopuštenom”, stoji u sapštenju.

Na kraju, veće Ustavnog suda je ocenilo da su krivična veća protumačila koncept krivičnog dela "ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama" na način za koji se opravdano može reći da je u skladu s bićem tog krivičnog dela i da je Haradinaj objektivno mogao da predvidi krivično delo u vreme kad je izvršeno. Veće ustavnog suda je stoga zaključilo da nisu prekršeni ni Ustav Kosova ni Evropska konvencija o zaštiti Ijudskih prava i osnovnih sloboda.

Nasim Haradinaj je proglaše krivim za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u krivičnom postupku i povredu tajnosti postupka 18. maja 2022. godine. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od četiri i po godine, u šta mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru, kao i novčana kazna od 100 Evra.

Veće Apelacionog suda potvrdio je 2. februara 2023. godine deo presude vezan za zastrašivanje u krivičnom postupku, povredu tajnosti postupka i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama, dok je poništili zaključak pretresnog veća o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i oslobodilo ga krivice po toj tački optužnice. Imajući u vidu te zaključke, panel Apelacionog suda većim glasova je ublažio izrečenu kaznu na četiri godine i tri meseca.

Haradinaj je zahtev za zaštitu zakonitosti podneo 2. maja 2023, a 18. septembra Veće Vrhovnog suda odbio je zahtev za zaštitu zakonitosti.

Odlukom predsednice suda, 12. decembra 2023. Haradinaj je pušten na slobodu i od 14. decembra se nalazi pod posebnim uslovima koji su na snazi do isteka kazne.

Nasim Haradinaj je uhapšen u Prištini 25. septembra 2020. godine i prebačen u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća 26. septembra.

Optužnica protiv njega je potvrđena 11. decembra te godine, a suđenje je počelo 7. oktobra naredne.