Albanija i Kosovo stvaraju Albansku energetsku berzu

Dalekovodi.jpg
Izvor: Kosovapress

Energetska regulatorna agencija Albanije (ERE) donela je odluku o stvaranju albanske energetske berze između Albanije i Kosova. Upravni odbor ERE je odobrio pravila trgovanja električnom energijom, kao i postupak kliringa i poravnanja.

Sa početkom rada Albanske berze električne energije (ALPEKS sh.a.), koja je u nastanku, ukidaju se privremena pravila albanskog tržišta električne energije, prenosi RTK.

Albanska berza električne energije (ALPEKS sh.a.) osnovana je kao akcionarsko društvo u zajedničkom vlasništvu Operatora prenosnog sistema Albanije (OST) i Kosova (KOSTT).

Operatori prenosnog sistema OST, KOSTT, regulatorni subjekti ERE i Regulatorna kancelarija za energetiku (ERO) potpisali su u junu 2018. godine Memorandum o razumevanju o međusobnom priznavanju licenci za delatnost trgovine i snabdevanja električnom energijom između nacionalnih regulatornih organa Kosova i Albanije.

U skladu sa Memorandumom o razumevanju VB6, 21. oktobra 2021. godine, Regulatorni entitet za energiju (ERE), Kancelarija regulatora energije Kosova (ERO), zajedno sa operaterima prenosnog sistema Albanije (OST) i Kosova ( KOSTT), uz podršku USAID-a, potpisali su „Okvirni sporazum“ (okvir) za ujedinjenje tržišta električne energije Albanije i Kosova, neophodan za funkcionisanje objedinjavanja tržišta za dan unapred i istog dana, piše Radio televizija Albanije.

Pružalac usluga za Albansku berzu električne energije (ALPEKS sh.a.), izabran krajem 2021. godine, je unija operatera koju predvodi „Helenske berze – Atinska berza E s.a.“, grupa energenata razmenska elektroenergetska kompanija Grčke sa svoje dve kompanije "Hellenic Energi Ekchange s.a." i "Enek Clearing House s.a.", subjekti koji posluju na evropskom energetskom tržištu. 

Tržišni modeli u obe zemlje predviđaju da se preko Albanske berze električne energije (ALPEKS sh.a.) implementira ciljani evropski tržišni model, za dnevna (DAM) i međudnevna (IDM) tržišta.

Trenutno se funkcionisanje tržišta električne energije odvija kroz Privremena pravila albanskog tržišta električne energije. Sama ova pravila, u trenutku usvajanja, zamišljena su kao privremena i ne predstavljaju trenutnu fazu razvoja tržišta.

Sa početkom rada Albanske berze električne energije (ALPEKS sh.a.) i prelaskom na aktivnu upotrebu, stavljaju se van snage i Privremena pravila albanskog tržišta električne energije.

Ako tokom perioda suvog rada Albanska berza električne energije (ALPEKS sh.a.) ili OST sh.a. smatra neophodnim da unesu izmene ili prilagode elemente u vezi sa gore pomenutom odlukom, oni se moraju obratiti ERE za relevantne ocene.