Barbano: Pratimo slučajeve imovinskih sporova Srba na Kosovu, veliki broj predmeta Apelacioni sud vraća na ponovno suđenje

Đovani Barbano
Izvor: Fejsbuk

Šef Euleksa Đovani Pjetro Barbano u opširnom intervjuu za Kosovo onlajn govorio je o trenutnoj bezbednosnoj situaciju na Kosovu, radu Euleksa, prestojećem popisu stanovništva, manastiru Visoki Dečani, nerešenim imovinskim pitanjima Srba, saradnji sa Kforom i Kosovskom policijom....

Barbano navodi da je implementacija presude Ustavnog suda iz 2016. godine u slučaju manastira Dečani bez ikakve sumnje, veoma dobrodošao korak napred za vladavinu prava na Kosovu.

"Sprovođenje odluke u slučaju manastira Dečani je dugo kasnilo, a važno je podsetiti da su, na osnovu principa pravne sigurnosti, odluke Ustavnog suda obavezujuće za sva lica i institucije, bez izuzetka, u skladu sa zakonom. sa Ustavom Kosova i evropskim pravnim standardima. S tim u vezi, trenutno postoje i druge odluke Ustavnog suda koje čekaju na implementaciju, za koje važi isti princip", kaže Barbano.

Prema podacima Euleksa, ima 70.000 nerešenih imovinskih pitanja Srba. Šta se dešava sa ovim predmetima i šta je po vašem mišljenju razlog da ovi predmeti nisu rešeni?

 

 

Nastavljamo da pratimo više od 50 građanskih predmeta u vezi sa različitim imovinskim sporovima, kao što su povraćaj imovine, potvrda vlasništva, nezakonito zauzimanje, lažne transakcije, nadoknada štete i izvršenje presuda koje su podneli tužioci kosovski Srbi, od kojih skoro svi žive van Kosova. Prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), svako fizičko ili pravno lice ima pravo na mirno uživanje svoje imovine, a predmeti koji potiču iz imovinskih sporova moraju biti rešeni u „razumnom roku“ kako je jasno propisano članom 6 (1). ) iste konvencije. Nažalost, kosovski pravosudni sistem je još uvek narušen značajnim kašnjenjima u sudskim postupcima u vezi sa ovim pitanjima. Među uzrocima kašnjenja su veliki zaostaci od 70.000 nerešenih građanskih predmeta, kašnjenja u pružanju sudskih prevoda dokumenata, još uvek nedostaju zemljišne knjige, kasno uručeni pozivi u Srbiji zbog nepostojanja međusobne pravne pomoći i česte izmene dodeljenih sudija. Štaviše, veliki broj građanskih predmeta Apelacioni sud vraća na ponovno suđenje.

Nedavno ste rekli da je situacija na Kosovu krhka. Čini li vam se da idemo iz krize u krizu?

 

 

Trenutna bezbednosna situacija na Kosovu, posebno na severu Kosova, je zaista krhka, i nažalost, poslednjih meseci videli smo izuzetno ozbiljne, neprihvatljive bezbednosne incidente, uključujući nasilne događaje od 29. maja u Zvečanu i 24. septembra u Banjskoj. Kako je nedavno izjavio visoki predstavnik EU i potpredsednik Evropske komisije Đuzep Borelj, vreme je da se prekine sadašnji začarani krug kriza i tenzija. Moramo razmišljati o tome šta to znači kada posmatramo svakodnevni život ljudi na terenu: činjenica je da je ovaj ciklus tenzija negativno uticao na društvenu koheziju i međuzajedničke odnose na Kosovu, utičući tako na svakodnevni život žena, muškarci i deca na Kosovu. Dozvolite mi da budem vrlo jasan: sve zajednice na Kosovu ne samo da imaju pravo da žive u bezbednom i sigurnom okruženju, već takođe moraju da imaju poverenja u vlasti koje imaju dužnost da ih štite. Štaviše, ti organi vlasti, posebno policija i pravosudni organi, u svom sastavu moraju odražavati zajednice kojima služe. Kao Misija, s jedne strane, mi smo na oprezu i spremni smo da podržimo bezbednost Kosova i dobrobit lokalnog stanovništva; a sa druge strane takođe smo posvećeni podršci kosovskim vlastima, posebno kosovskoj policiji, u jačanju njihovih policijskih napora orijentisanih na zajednicu da povećaju poverenje ljudi i da nastavimo da gradimo mostove između policije i stanovništva.

Kako gledate na odluku CBK o dinaru? Da li je to nešto što doprinosi destabilizaciji situacije i kako utiče, pre svega, na srpsku zajednicu i kako vidite izlaz iz ove krize?

Mogu samo da ponovim da je važno pronaći pregovaračko rešenje za ovo pitanje u okviru Dijaloga uz podršku EU za dobrobit svih pogođenih zajednica.

Srpska zajednica očekuje više od Euleksa kada je u pitanju zaštita njihovih prava. Koliko Euleks može pomoći? Pogotovo kada je reč o sudskim procesima protiv Srba, hapšenjima i upotrebi prekomerne sile kosovske policije?

Euleks je na Kosovu kako bi pomogao u jačanju institucija vladavine prava kako bi one bile održive, odgovorne i sposobne da efikasno garantuju prava svih zajednica i pojedinaca bez diskriminacije. U skladu sa našim snažnim mandatom za praćenje, mi asertivno pratimo odabrane slučajeve u celom lancu krivičnog pravosuđa, na nivou policije, tužilaštva i pravosuđa. Mnogi od ovih slučajeva se tiču pripadnika zajednice kosovskih Srba. Trenutno misija pažljivo prati preko 30 slučajeva koji se odnose na kosovske Srbe, ili koji bi inače mogli da utiču na odnose među zajednicama. U potpunosti poštujemo nezavisnost pravosudnih organa i princip nemešanja u obavljanje naših aktivnosti praćenja, a ukoliko se kroz ove aktivnosti praćenja uoče ozbiljni nedostaci, Misija ih rešava kod nadležnih, odgovornih organa. Kosovo ima čvrst pravni okvir za ljudska prava i u našem svakodnevnom radu mi aktivno i javno podsećamo vlasti na njihovu dužnost da ispune svoje obaveze u vezi sa ljudskim pravima tako da ova prava nisu samo teorijska prava, već se doživljavaju u svakodnevnom životu ljudi. Ljudska prava moraju biti zaštićena vladavinom zakona. Ovo je jedan od vodećih principa iza našeg snažnog i odlučnog praćenja, mentorstva i savetovanja, što uključuje položaj i ponašanje kosovske policije, sa jasnom posvećenošću protiv bilo kakvog oblika zloupotrebe ljudskih prava ili diskriminacije. Ilustracije radi, često smo se zalagali za striktno poštovanje standarda ljudskih prava u korišćenju mera bezbednosti kao što su pritvor i drugi oblici lišavanja slobode. Preko naše popravne jedinice, podržavamo Kosovsku popravnu službu kroz praćenje, mentorstvo i savetovanje. Naši stručnjaci redovno su prisutni u svim popravnim ustanovama na Kosovu, uključujući i posete pritvorenicima kako bi nadgledali uslove njihovog pritvora na zahtev pritvorenika, članova njihovih porodica, njihovih pravnih zastupnika, drugih organizacija ili na sopstvenu inicijativu Misije. Takođe smo pozvali na povećano poštovanje jezičkih prava u sudskim postupcima i u zatvorskim ustanovama, pozvali smo na adekvatne i efikasne istrage u slučajevima navodnog zlostavljanja od strane Kosovske policije – i mi smo u kontaktu sa Policijskim inspektoratom Kosova u vezi s tim – pozivamo nadležne da poštuju prava vlasnika i zainteresovanih lica u slučajevima eksproprijacije nepokretnosti. Preko naših policijskih savetnika aktivno smo angažovani na jačanju kapaciteta Kosovske policije da služi zajednicama koje štite i da povećamo poverenje stanovništva kroz rad policije orijentisan na zajednicu. Ovo je pristup koji ima za cilj da odgovori na lokalne potrebe, saradnju i prevenciju kriminala, zasnovan na principima poverenja i izgradnje poverenja, odgovornosti, razmene informacija i komunikacije.

Ponovno aktiviranje policijske stanice u Suvom Dolu

S tim u vezi, sa zadovoljstvom mogu da saopštim da planiramo da uskoro predamo dva kontejnera kosovskoj policiji, koji će biti korišćeni za ponovno aktiviranje policijske podstanice Suvi Do. Ova podstanica je bila neaktivna nekoliko godina. Njegovo ponovno aktiviranje će, pre svega, omogućiti i kosovskim Srbima i kosovskim Albancima koji žive u tom području da bolje pristupe policijskim službama orijentisanim na zajednicu i da direktno kontaktiraju kosovsku policiju kako bi podneli prijave ili žalbe i dobili policijsku podršku. Štaviše, očekuje se da će kontinuirano prisustvo kosovske policije u podstanici Suvi Do poboljšati bezbednosnu situaciju, jer će poboljšati kapacitet policije da promoviše i brani bezbednost svih onih koji žive u toj oblasti u način orijentisan na zajednicu. Dozvolite mi da takođe podvučem da je, u skladu sa svojim obavezama u vezi sa poštovanjem ljudskih prava, Misija uslovila donaciju kontejnera isključivo da olakša sprovođenje policije u zajednici, primanje prijava i žalbi i sa ciljem da se unapredi bezbednost svih zajednica.

Kako se Euleks priprema za glasanje na severu kada je reč o glasanju za smenu gradonačelnika?

Pažljivo praćenje bilo kakvog mogućeg razvoja događaja koji utiče na bezbednost Kosova, što uključuje bezbednost svih zajednica na Kosovu, ostaje naš ključni prioritet. Kao drugi bezbednosni odgovor na Kosovu, mi smo u stalnom i bliskom kontaktu sa Kosovskom policijom i Kforom, prvim i trećim odgovornim licem, i, u skladu sa našim mandatom, posvećeni smo podršci kosovskim institucijama u obezbeđivanju da će svi moći da ostvaruju svoja demokratska prava na bezbedan i organizovan način, kako to zahteva vladavina prava.

Da li će Euleks pomoći u popisu stanovništva koji je najavljen za 5. april u srpskim sredinama?

Ne, Euleks nije uključen u sprovođenje popisa, ali članovi misije Euleksa će pratiti bezbednosnu situaciju tokom popisa, a mi ćemo imati poseban fokus na svaki incident sa bezbednosnim implikacijama, u bliskoj saradnji sa Kosovskom policijom i Kforom.

Kako ocenjujete saradnju sa kosovskim institucijama, kako sa Kforom, a kako i sa srpskom zajednicom? Ima li prostora za napredak?

 

 

Pozitivna i kontinuirana saradnja sa institucijama vladavine prava na Kosovu je preduslov za sprovođenje našeg mandata, koji je zaista da ih podržimo na njihovom putu ka povećanju efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog mešanja iu skladu sa međunarodnim standarde ljudskih prava i najbolje evropske prakse. Kao drugi bezbednosni odgovor na Kosovu, mi smo u stalnoj bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Kforom u vezi sa bezbednosnim pitanjima. Štaviše, u skladu sa našim snažnim nadzornim mandatom, različite komponente Misije su u kontaktu, skoro na dnevnoj bazi, sa predstavnicima pravosudnog sistema, policije, kazneno-popravne službe, probacione službe, što nam omogućava da izvršimo asertivnu praćenje odabranih predmeta čitavog krivičnopravnog lanca. Pored ovoga, mi takođe aktivno doprinosimo procesu izrade zakona u različitim oblastima vladavine prava, pružajući savete i ekspertizu.

 

 

Osvrćući se posebno na zajednicu kosovskih Srba, tražimo stalni dijalog sa organizacijama civilnog društva, kako bismo razmenili mišljenja o najhitnijim pitanjima sa kojima se suočava lokalno stanovništvo i tražili povratne informacije o radu Misije na terenu. Štaviše, često smo bili u partnerstvu sa civilnim društvom u sprovođenju konkretnih aktivnosti. Dozvolite mi da vam dam samo dva primera: Kao što znate, Euleks je duboko angažovan na pitanju nestalih lica i naši stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa svojim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica nudeći ekspertizu i savete o identifikaciji potencijalnih tajnih grobnica i ekshumaciju i identifikaciju žrtava sukoba na Kosovu. Porodice nestalih osoba imaju pravo da traže informacije od relevantnih institucija o svojim slučajevima, a, kako bi podržao njihovo pravo da saznaju istinu o sudbini svojih najmilijih, Euleks je udružio partnerstvo sa NVO Resursni centar za nestala lica (MPRC) u dopiranju do članova porodica iz svih zajednica kroz seriju informativnih sesija širom Kosova. Drugi primer su naši napori da uključimo i osnažimo predstavnike civilnog društva iz svih zajednica u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Tokom sprovođenja kampanja za podizanje svesti i projektnih aktivnosti, Euleks je razvio i održavao jake veze sa različitim kosovskim NVO koje podržavaju Misiju kao partneri u implementaciji. Konkretno, o aspektima prevencije nasilja nad ženama i težnji ka rodnoj ravnopravnosti, Misija je u partnerstvu sa civilnim društvom angažovala omladinsku zajednicu i zalagala se na vladinom nivou za stvaranje delotvornih usluga pomoći žrtvama, uključujući re- integracioni programi. Podrazumeva se da je saradnja sa kosovskim vlastima po ovom pitanju, posebno sa Kosovskom policijom i Ministarstvom pravde, ključni element, iu tom pogledu su preduzeti konkretni koraci. Zajedno sa Kforom i Misijom Oebsa na Kosovu, Misija je takođe bila u velikoj meri uključena u uspostavljanje prostorija za razgovore sa žrtvama u policijskoj stanici širom Kosova, uključujući policijsku stanicu u severnoj Mitrovici.

Kako gledate na uklanjanje tabli sa natpisima na ćirilici na severu Kosova. Da li je takođe bilo nedostatka koordinacije između kosovskih institucija i međunarodnih?

Iz bezbednosne perspektive, da bi se izbegle moguće nepotrebne tenzije, važno je obezbediti da se sledi inkluzivni pristup kad god se preduzimaju radnje koje bi mogle uticati na svakodnevni život ljudi. To podrazumeva prethodne konsultacije sa različitim zainteresovanim stranama, što znači, u konkretnom slučaju, sa Poverenikom za jezike o tumačenju zakonodavnog okvira.

Kako vidite saradnju sa Specijalizovanim većima Kosova?

U skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom, Euleks pomaže Kosovskim specijalizovanim komorama i Kancelariji specijalnog tužioca u logističkoj i operativnoj podršci, kada je to potrebno. Ostajemo posvećeni podršci radu ovih kosovskih institucija u obezbeđivanju odgovornosti za teške zločine, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.