Nacrt Statuta ZSO po "Fridrihu Ebertu": Glavni cilj ovlašćenja da čuvaju ustavni poredak Kosova

Bilbordi ZSO
Izvor: Kosovo Online

Fondacija Fridrih Ebert (FES) objavila je danas zvaničan nacrt statuta Zajednice srpskih opština, u kojem se navodi da će ovo udruženje imati zvanične simbole, uključujući zastavu, i da će biti osnovano u skladu sa Ustavom Kosova, kao i pravo na sopstveni integralni budžet, bankovne račune, imovinu i pravo da rukovodi finansijskim transakcijama. 

U nacrtu statuta koji su zajednički izradili FES i Evropski institut za mir (EIP), udruženje se naziva "Zajednica opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba većina", a sam nacrt ima 18 članova.

U nacrtu, objavljenom na sajtu FES, navodi se da će udruženje biti pravno lice osnovano u skladu sa "Ustavom i pravnim sistemom Kosova", a da će zvanične simbole dizajnirati Odbor Asocijacije/Zajednice.

Ovaj nacrt Statuta sličan je onom koji su ranije objavili prištinski mediji, po kojem je predviđeno da treba da ga usvoje prištinske vlasti i da bude verifikovan u Ustavnom sudu KiM.

Na početku ovog dokumenta koji je napravio FES piše da je "ovaj mehanizam uspostavljen na osnovu Zakona o potvrđivanju Prvog sporazuma o principima za normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije".

U drugoj tački prvog člana ističe se da je Statut Zajednice najviši pravni akt ovog mehanizma, koji usvaja Konstitutivna skupština ove zajednice.

U trećoj tački člana, navodi se da će ZSO imati funkcije "jačanja lokalne demokratije, i zastupanje svih različitih identiteta" kao i da "vrši nadzor u razvoju lokalne privrede i obrazovanja i poboljšanje lokalnih uslova povratnika na KiM", ali da ZSO mora da se pridržava ustava Kosova.

"Statut će biti usvojen pravnim aktom Vlade Kosova i imaće važenje uredbe Vlade u skladu sa pravnim sistemom Kosova nakon razmatranja od strane Ustavnog suda", navodi se u ovoj tački.

U stavu četiri navodi se da Zajednica srpskih opština neće zameniti ni narušiti ustavnost i odnose centralnih i lokalnih vlasti u pokrajini.

"U ispunjavanju ovih ciljeva, Zajednica neće oštetiti ili zaobići ovlašćenja predviđena ustavom i zakonom zajednica učesnica i ni na koji način neće zameniti niti narušiti ustavnost i odnose između centralne i lokalne vlasti na KiM", precizirano je u ovom članu.

Ciljevi zajednice su, kako se vidi iz nacrta statuta, jačanje lokalne demokratije kroz olakšavanje saradnje među opštinama koje čine ZSO, podržavanje tih opština u kreiranju politika kojima se unapređuje lokalna demokratija, olakšavanje, finansiranje ili promovisanje aktivnosti kojima se unapređuje učešće građana i demokratske prakse i predstavljanje interesa relevantnih za lokalnu demokratiju prema centralnim vlastima.

U članu pet navodi se da će ZSO "imati druga dodatna ovlašćenja koja mogu biti delegirana od strane centralnih vlasti u koordinaciji sa Ustavom i zakonima Kosova".

U članu šest govore kako će ZSO imati svoje organe tj. skupštinu, kao i predsednika, potpredsednika i savet zajednice.

"Organi ZSO će promovisati suživot i mir među građanima svojih opština članica i podsticati izgradnju odgovarajućih uslova koji će omogućiti svim zajednicama da izraze, sačuvaju i razvijaju svoje nacionalne, etničke, kulturne, verske i jezičke identitete", navodi se u šestom članu takođe.

"Skupština ZSO je vrhovni organ sastavljen od predstavnika koje bira svaka skupština opština učesnica iz reda svojih izabranih članova, a ista će odražavati sastav skupština opština" navodi se u sedmom članu ovog statua, kao i da 'broj predstavnika Skupštine se određuje brojem predstavnika u skupštinama opština učesnica u odnosu 10 prema jedan' kao i da "svaka opština učesnica delegira jednog predstavnika u Skupštinu SZO".

U predlogu i izboru, gradonačelnik i skupštine opštine će poštovati princip obezbeđivanja etničke raznolikosti svoje opštine, objašnjava se dalje u istom članu.

Član osam odnosi se na sednice Skupštine SZO koje saziva predsednik SZO.

"Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje i može održavati druge redovne i ad hoc sastanke. Raspored i druge procedure sednica Skupštine regulišu se pravilnikom", navodi se i dodaje da pravilnik o radu mora biti u skladu sa "statutom i pravnim sistemom Kosova". 

U ostalim članovima od 9. do 18. detaljnije se objašnjava kako će izgledati ZSO, pa se, između ostalog, navodi da Skupština usvaja Statut ZSO bira predsedavajućeg i potpredsednika ZSO iz reda članova skupština opština, kao i da će ZSO imati Savet koji se sastoji od najviše 30 članova i sopstveni budžet.

Navodi se i da će prištinska vlada ZSO obezbediti status pravnog lica i pravnu sposobnost neophodnu da ispuni svoje ciljeve, što uključuje pravo posedovanja pokretne i nepokretne imovine, suvlasnika preduzeća koja pružaju lokalne usluge u okviru ciljeva ZSO i sklapanja ugovora, uključujući ugovore o radu.

"Članovi Udruženja/Zajednice zadržavaju svoju pravnu, imovinsku i finansijsku nezavisnost nakon sticanja statusa članstva u Udruženju/Zajednici", piše u članu 16.

U poslednjem, 18. članu, navodi se da će u roku od godinu dana od usvajanja Statuta ZSO reviziju njegovog sprovođenja vršiti prištinska vlada.

"U slučaju spora između Vlade i Udruženja/Zajednice koji proističu iz revizije, Vlada će predmet uputiti Ustavnom sudu. Osim ako je drugačije propisano pravilima ili zvaničnim procedurama Ustavnog suda, Udruženje/Zajednica ima pravo da zastupa svoje argumente u slučaju revizije od strane Ustavnog suda", piše u ststutu.

Objašnjava se da ni u jednom svom aspektu ZSO neće kršiti ili zaobići ovlaščenja predviđena Ustavom Kosova, kao i da "ni na koji način neće zameniti ili narušiti odnose Ustavom i zakonom između centralnih i lokalnih vlasti u Republici Kosovo".

Na samom kraju nacrta statuta FES i EIP navodi se kako se "Kosovo suočava sa oštrim kritikama zbog neuspostavljanja Asocijacija/Zajednica opština sa srpskom većinom" zbog straha da "srpska zajednica koja je u ovim okolnostima u većini, ponovo otvara rane masovnih zverstava za narod Kosova".

"Zajednica opština u kojoj su kosovski Srbi u većini povezana je sa strašnim ratom u Hrvatskoj koji je započeo Beograd inspirisan Savezom opština severne Dalmacije i Like, i genocida u Bosni i Hercegovini, kojem je prethodilo formiranje Zajednice opština Bosanske krajine", navodi se kao objašnjenje zbog čega se odlaže formiranje ZSO.

Ocenjuje se da je potrebno da se "razjasni značaj osnivanja Zajednice opština u kojoj je Zajednica kosovskih Srba u većini, kao i neophodnost definisanja njegove strukture, ovlašćenja i pogodnosti podzakonskim aktima koji bi sačuvali ustavni poredak Republike Kosovo i sprečili Beograd da uspostavi paralelne strukture". 

"Savez opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba u većini treba da služi interesima svih građana koji žive u opštinima Zajednice, u postizanju blagostanja i prosperiteta", zaključuje se na kraju ovog dokumenta.