Sud poništio odluku o smanjenju plata tužiocima i sudijama, Vlada uložila tužbu protiv Fondacije

sudija
Izvor: Gazeta Express

Vlada Kosova je uložila žalbu Apelacionom sudu na odluku kojom je u celini usvojen zahtev Udruženja tužilaca Kosova, dok je odluka okrivljenog - Vlade Kosova da se umanje plate tužioca i sudija poništene kao nezakonite, čime je odluka od 12. februara 2020. godine ostala na snazi, prenosi Reporteri.

To je saopšteno "Zakletvi pravde" kroz odgovor Apelacionog suda u kojem se navodi da je Vlada uložila žalbu na odluku Fondacije 7. novembra 2023. godine i da je stvar u razmatranju.

Inače, Upravno odeljenje Osnovnog suda u Prištini je rešenjem od 13. oktobra 2023. godine ocenilo da se plate sudijama i tužiocima u pravosudnom sistemu ne mogu smanjivati za vreme njihovog mandata, jer su to prava stečena i garantovana zakonom i kao takvi ne mogu biti narušeni.

Osnovni sud u Prištini je 29. novembra usvojio tužbu Udruženja tužilaca Kosova protiv Vlade Kosova nakon što je Vlada donela odluku o smanjenju plata sudijama i tužiocima tražeći da se tužba tužioca o umanjenju i usvojio kao osnovanu i poništio pobijano rešenje tuženog.

Navodi se da se u tužbi ističe da je odluka tuženog nezakonita jer krši sve standarde i garancije pravosudnog sistema o institucionalnoj i finansijskoj nezavisnosti pravosudnih institucija, kao i da je u suprotnosti sa ustavnim i zakonskim odredbama koje garantuju materijalni položaj, odnosno plate tužilaca i sudija u pravosudnom sistemu.

Međutim, navodi se da tuženi u odgovoru na tužbu od 11.09.2023.godine u potpunosti osporava tužbeni zahtev tužioca kao neosnovan ističući da rešenje tuženog od 23.11.2022. nije u suprotnosti ni sa jednom zakonskom odredbom, naprotiv, plate sudija i tužilaca su ekvivalentne platama vladinog kabineta.

U odluci se navodi da je Sud i na osnovu člana 35. stav 2. Zakona br. 06/l-054 za sudove, koji predviđa da se "plata sudije neće smanjivati za vreme trajanja mandata, osim za disciplinske sankcije izrečene po nadležnosti Sudskog saveta Kosova".

Odlukom Fondacije, plate tužilaca i sudija su zagarantovane zakonom i moraju biti srazmerne dostojanstvu profesije i teretu odgovornosti i da im se plata ne može smanjivati tokom mandata, osim u izuzetnim situacijama ekonomske teškoće.

Inače, Osnovni sud u Prištini, Odeljenje za administrativne poslove, 2. decembra 2022. doneo je odluku da suspenduje odluku Vlade o smanjenju plata sudijama i tužiocima.

U vezi sa odlukom Vlade, reagovalo je i civilno društvo koje je nazvalo smanjenje plata u pravosuđu mešanjem u pravosuđe i povećanje potencijala za korupciju.