Oebs: Za tri godine 400 đaka manjinskih zajednica napustilo školovanje

OEBS
Izvor: Reporteri

Misija Oebsa na Kosovu saopštila je da je u periodu od 2020. do 2023. godine više od 400 đaka iz manjinskih zajednica napustilo školovanje.

„Bez aktivne i sistematske intervencije zadržaće se praksa ranog napuštanja školovanja, ograničavajući tako izglede za zapošljavanje mladih i doprinoseći nepovoljnom položaju i nekvalifikovanoj radnoj snazi. Hitna i koordinisana nastojanja od ključnog su značaja za prekid ovog ciklusa i promovisanje inkluzivnijeg obrazovnog sistema na Kosovu“, istakao je Majkl Davenport, šef Misije Oebsa na Kosovu.

U tematskom izveštaju „Napuštanje školovanja: Izvan brojeva napuštanja obaveznog obrazovanja u kosovskom sistemu 2020-2023“ utvrđeno je da uprkos pohvalnim naporima Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija (MPNTI), izazovi i dalje postoje, posebno među decom iz ranjivih zajednica kao što su kosovski Romi, Aškalije i Egipćani.

“U izveštaju su predstavljeni podaci o preko 400 pojedinačnih slučajeva napuštanja školovanja sa celog Kosova u periodu od 2020. do 2023. godine, kao i to koje su mere, ako ih je bilo, sprovedene da se deca vrate u školu.

Ističe se da, iako mnogi faktori doprinose napuštanju školovanja, loši društveno-ekonomski uslovi i česta diskriminacija pojačavaju ovu pojavu”, navodi se saopštenju Oebs.

Izveštaj sadrži i analizu podataka MPNTI o napuštanju školovanja od strane registrovanih učenika od I-IX razreda, koja pokazuje da je po 43 procenata slučajeva napuštanja školovanja iz zajednice Aškalija i Egipćana, 13 odsto iz romske zajednice i jedan posto iz većinske zajednice.

U izveštaju je dato više ciljanih preporuka za MPNTI, opštinske direkcije za obrazovanje, škole i nevladine organizacije širom Kosova, naglašavajući potrebu za zajedničkim radom u konsolidovanim naporima da se deca zadrže u školi.