Severna Makedonija: U petak sednica Sobranja o ustavnim amandmanima

Ustav Severne Makedonije
Izvor: Vlada Severne Makedonije

Skupština Severne Makedonije trebalo bi u petak da počne plenarnu sednicu o ustavnim amandmanima. Procedura je već započeta činjenicom da je Komisija za ustavna pitanja 25. jula glasala o potrebi ustavnih amandmana i zaključke prosledila Skupštini.

Promene u Ustavu odnose se na dodavanje delova naroda u Preambuli i članovima 49. i 78. Ustava, kada se nabrajaju delovi naroda u državi.

U tekstu: „Državljani Republike Severne Makedonije, makedonski narod, deo albanskog naroda, turski narod, vlaški narod, srpski narod, romski narod, bošnjački narod i drugi“, stavlja se zarez iza reči bošnjački narod i dodaje se: bugarski narod, hrvatski narod, crnogorski narod, slovenački narod, jevrejski narod i egipatski narod.

Sobranje bi 18. avgusta prvo trebalo da se izjasni o dnevnom redu sa jednom tačkom – Predlogom za pristupanje amandmanu na Ustav Republike Severne Makedonije, za koji je potreban 61 glas. Zatim se kreće raspravu o predlogu.

Kako je navedeno u članu 196. stav 1. Poslovnika, za predlog za pristupanje promeni Ustava vrši se pretres na sednici Skupštine u celini, koja može trajati najduže deset radnih dana.

Odluku o pristupanju izmeni Ustava Skupština donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja poslanika, odnosno sa 80 glasova. Ako ne postoji potrebna većina, postupak se ne može nastaviti.

Ako se dvotrećinskom većinom usvoji potreba za ustavnim amandmanima, Skupština donosi zaključak i materijal šalje Vladi. Skupština zaključkom utvrđuje rok u kojem podnosilac, odnosno Vlada, priprema tekst predloga amandmana na Ustav, koji dostavlja predsedniku Skupštine, nakon čega će Skupština o njima raspravljati u istom proceduru u pogledu rokova, pojašnjavaju iz skupštinskoj pres službi.

To je već druga faza postupka izmene Ustava, koja obuhvata pripremu i utvrđivanje nacrta amandmana.

Poslovnim rokovima je predviđeno da od trenutka podnošenja predloga amandmana Skupštini do održavanja plenarne sednice za njihovo usvajanje prođe najmanje 30 dana. U ovoj fazi, razmatranje svakog nacrta amandmana pojedinačno može trajati najviše tri dana i na odboru i na plenarnoj sednici, ali opet – pošto svaki poslanik može da govori ne više od 20 minuta ukupno, ova faza se teoretski može završiti brže od maksimalno dozvoljenih rokova.

Nakon što Skupština sa najmanje 61 glasom utvrdi predlog amandmana, ide se na javnu raspravu, koja je međufaza pred treću završnu fazu postupka za izmenu Ustava. Nakon javne rasprave, čije trajanje utvrđuje Skupština prilikom usvajanja nacrta amandmana, Vlada će morati da pripremi predložene amandmane. I opet, od trenutka podnošenja predloga amandmana Skupštini do održavanja plenarne sednice za njihovo usvajanje mora da prođe najmanje 30 dana.