Misija OEBS-a objavila izveštaj o postupanju kosovskih sudova u predmetima terorizma

Parlamentarna skupstina OEBS
Izvor: RTV

Krivično gonjenje krivičnih dela terorizma predstavlja izazov u celom svetu, a ni Kosovo nije izuzetak, ali bez obzira na to, pravosudne institucije moraju da se postaraju da ove slučajeve rešavaju pravično, delotvorno i uz puno poštovanje standarda ljudskih prava, zaključuje se u najnovijem tematskom izveštaju koji je danas objavila Misija OEBS-a na Kosovu.

Izveštaj "Postupanje u predmetima terorizma u sistemu krivičnog pravosuđa Kosova" analizira predmete terorizma u periodu od tri godine, od 2018. do 2020. godine. Takođe, utvrđuje trendove u praksi krivičnog gonjenja i daje pregled napretka u krivičnom gonjenju slučajeva terorizma, te ističe oblasti koje treba poboljšati.

U izveštaju su potvrđene pozitivne smernice u vođenju predmeta i u krivičnom gonjenju. Međutim, postoji zabrinutost u pogledu krivičnog gonjenja finansiranja terorizma, kvaliteta optužnica i presuda i upotrebe mere pritvora.

U Izveštaju su navedene i preporuke ključnim institucijama na Kosovu koje se bave slučajevima terorizma da usklade postojeće zakonodavstvo sa standardima EU i međunarodnim pravnim standardima i da ojačaju kapacitete svih aktera u pravosudnom sistemu i organima za sprovođenje zakona da reaguju na ove slučajeve.

"Terorizam je pretnja bezbednosti koja se stalno menja i zahteva temeljnu istragu, krivično gonjenje i donošenje presuda. Moramo da budemo pažljivi u odgovoru na ove izazove, ali naš odgovor mora takođe da poštuje ljudska prava i vladavinu prava", rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu Majkl Davenport.

Kako se navodi, Davenport se nada da će ovaj izveštaj koristiti sudijama, tužiocima i advokatima koji rade na ovim predmetima i omogućiti im da nastave da razvijaju svoje kapacitete za vođenje ovih predmeta po najvišim mogućim standardima.