Në komunat e veriut qytetarët kanë tentuar të paraqesin kërkesa për shkarkimin e kryetarëve, por kërkesat e tyre nuk janë pranuar

Peticija za smenu gradonačelnika
Burim: Kosovo Online

Në të katër komunat në veri të Kosovës, në Veri të Mitrovicës, Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, përfaqësuesit e qytetarëve mëngjesin e sotëm kanë tentuar të paraqesin kërkesë për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë, siç parashihet në udhëzimin administrativ, por ata janë penguar ta bëjë këtë në të katër komunat.

Qytetarët u përpoqën që kërkesat t'ua dorëzojnë kryetarëve të Kuvendeve Komunale sepse këtë e parasheh edhe udhëzimi administrativ i përgatitur nga qeveria në Prishtinë këtë verë, por të gjitha komunat refuzuan ta pranojnë kërkesën.

Sipas informacioneve që kemi marrë nga qytetarët në komunën e Zveçanit, qytetarët që kanë tentuar të paraqesin iniciativën për largim në vendbanimin Lipa janë legjitimuar nga policia.

“Sot si qytetarë erdhëm të paraqesim një iniciativë për shkarkimin e kryetarit të komunës së Mitrovicës të Veriut. Ne kemi dashur ta bëjmë ashtu siç kanë bërë edhe bashkëqytetarët tanë nga komuna e Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit. Pas disa orësh të negociatave me autoritetet e Komunës së Mitrovicës të Veriut, nuk mundëm ta dorzonim këtë iniciativë. Përmendëm ligjin për vetëqeverisje lokale, udhëzimin administrativ për standardet minimale, udhëzimin administrativ për transparencën e punës së komunës dhe planin për pjesëmarrjen e qytetarëve që kjo komunë e ka miratuar para nja dy vitesh dhe se në bazë të të gjitha ligjeve dhe udhëzimeve ne si qytetarë kemi të drejtë të paraqesim iniciativë, iniciativa jonë u refuzua dhe nuk u pranua si e tillë”, na tha Sanja Krtiniq.

Siç shton ajo, qytetarët kanë dashur të paraqesin iniciativë për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, sepse besojnë se ai është zgjedhur në mënyrë jolegjitime dhe të kundërligjshme.

“Ato nuk ishin zgjedhje demokratike dhe duhet të përmend se vetëm dy deri në tre për qind e votuesve e zgjodhën këtë kryetar komune, kryesisht nga komuniteti shqiptar, dhe se më shumë se 95 për qind e serbëve nuk votuan në ato zgjedhje. Për këtë, ne si Qytetarët donin të bënin një iniciativë që kryetari të japë dorëheqjen dhe të largohet nga posti i tij, duam të theksojmë se serbët nuk ndjehen të sigurt, ky është terror ndaj serbëve dhe ne thjesht nuk duam të heshtim më. Serbët në Kosovë dhe Metohi janë të kërcënuar dhe kjo është një konfirmim se të drejtat tona nuk janë legjitime dhe se ne nuk jemi qytetarë që meritojmë të drejta si të gjithë të tjerët. Vërej se komuniteti ndërkombëtar është i njohur me punën e vetëqeverisjeve lokale në veri dhe ata e shohin se çfarë është politika ndaj serbëve, ndaj u bëj thirrje që disi të bëjnë presion mbi këtë qeveri dhe t'ua kujtojnë se cilat janë të drejtat e të gjithë qytetarëve në Kosovë dhe Metohi që t'i gëzojmë edhe ne, jo vetëm komuniteti shumicë”, thotë Krtiniq.

Ajo thekson se vetëqeverisja lokale shkel jo vetëm udhëzimet administrative të përcaktuara nga Qeveria e Kosovës, por shkatërron legjitimitetin e qytetarëve që kanë ardhur për të dorëzuar iniciativën.

“Nëse si qytetar kam të drejtë të paraqes ndonjë iniciativë në Komunë, ajo është e detyruar ta marrë përsipër dhe t'i përgjigjet asaj nisme brenda 15 deri në 30 ditë. Nuk ia kemi dalë”, thotë Krtiniq.

“Kjo është shkelja më brutale e të drejtave të njeriut që kemi mundur të shohim sot këtu në Mitrovicën e Kosovës, në fakt në ndërtesën e Komunës së Mitrovicës Veriore. Domethënë, ne nuk kemi mundur të parashtrojmë një kërkesë të thjeshtë në derën e kësaj ndërtese, si përfaqësues të qytetarëve të thjeshtë të Serbët në veri. Pra, paraqitja e një kërkese të zakonshme për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut nuk arriti në zyrë dhe ai u eliminua që në fillim. Ky është vetëm një tregues se sa të kërcënuara janë të drejtat e njeriut të serbëve në Evropë”, na tha Milan Milosavljeviq nga Mitrovica e Veriut.
Meqë ra fjala, në muajin gusht, Ministria e Administria dhe Vetëqeverisjes Lokale e Kosovës publikoi një udhëzim administrativ që u mundëson qytetarëve të paraqesin peticion për shkarkimin e kryetarit të komunës në veri dhe i cili parasheh që çdo individ apo grup qytetarësh, me e drejta e votës, mund të inicojë nismën. Kur ta bëjnë këtë, ata duhet të caktojnë një person përgjegjës i cili do të shërbejë si "pika kontaktuese" dhe i cili para se të fillojë me mbledhjen e nënshkrimeve, elektronikisht ose fizikisht, e informon Kryetarin e Kuvendit të Komunës për këtë.

Grupi fillestar, përpara se të fillojë mbledhjen e nënshkrimeve, mund të informojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë. Kryetari i Kuvendit të Komunës e informon kreun e komunës përkatëse, ministrinë e linjës për vetëqeverisje lokale dhe KQZ.

Kryetari i Kuvendit të Komunës, sipas këtij udhëzimi, ka afat prej tri ditë pune, pas marrjes së njoftimit, ta njoftojë personin përgjegjës për numrin e votuesve të regjistruar në atë komunë, të dorëzojë listë unike për mbledhjen e nënshkrimeve dhe të njoftojë Ministrin për këtë. Nëse ai nuk e respekton atë afat, Ministria përkatëse do ta bëjë këtë brenda dy ditëve pune.

Komuna, ose Ministria, nga momenti i pranimit të kërkesës, kërkon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve numrin e zgjedhësve të regjistruar për një komunë të caktuar, në bazë të cilit llogaritet numri minimal prej 20 për qind, sepse peticioni duhet të mbështetet nga së paku 20 për qind e votuesve të regjistruar në komunë, për të organizuar votimin për shkarkimin e kryetarit.

Afati për mbledhjen e nënshkrimeve është 30 ditë nga dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm. Nënshkrimet mblidhen në formë fizike dhe për ta bërë më të lehtë mbledhjen mund të krijohet një regjistër elektronik i nënshkruesve.
Nënshkrimet e mbledhura i dorëzohen kryetarit të Kuvendit të Komunës, i cili është i obliguar t'ia përcjellë KQZ-së në afat prej pesë ditësh dhe për këtë t'i informojë qytetarët dhe Ministrinë.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përputhje me ligjin, vërteton listën e nënshkrimeve, e cila pas kontrollit e njofton kryetarin e Kuvendit të Komunës dhe Ministrinë për vlerësimin përfundimtar. Nëse pas verifikimit vërtetohen nënshkrimet e atyre që nuk janë zgjedhës të regjistruar në një komunë të caktuar, nënshkrimet e tyre do të jenë të pavlefshme.

Nëse konstatohet se peticioni nuk është përkrahur nga së paku 20 për qind e numrit të votuesve të regjistruar, iniciativës qytetare i jepet mundësia që brenda dhjetë ditësh ta plotësojë kërkesën me nënshkrime shtesë. Kur konstatohet se kërkesa mbështetet nga të paktën 20 për qind e zgjedhësve, organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit nga ajo detyrë.

Kryetarët aktualë në katër komuna janë zgjedhur në zgjedhjet e mbajtura më 23 prill. Zgjedhjet u bojkotuan nga serbët dhe vetëm rreth 3.5 për qind e votuesve dolën në votim – nga gjithsej 45.950 votues të regjistruar, 1.567 prej tyre e ushtruan të drejtën e votës, prej të cilëve vetëm 13 ishin serbë. Katër shqiptarë erdhën në krye të komunave në veri, ku serbët përbëjnë më shumë se 95 për qind të popullsisë.

Më 26. maj, policia e Kosovës pushtoi me forcë komunat e Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit, së bashku me pjesëtarët e Rosu, dhe hodhi gaz lotsjellës dhe granata trullosëse ndaj qytetarëve që bënin rezistencë paqësore. Me atë rast u lënduan dhjetë serbë. Tre ditë më vonë, më shumë se 50 serbë u lënduan gjatë trazirave në Zveçan, 30 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan gjithashtu.